Lean

3 รายการ
เพื่อให้ทำงานน้อยลงได้ผลงานมากกว่า และเป็นผลงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหลักของลูกค้าหรือผู้รับบริการมากที่สุด ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ เพื่อทดแทนเต็มที่ด้วยระบบใหม่ ...
700 ผู้เข้าชม
เนื่องจากการทำงานในทุกวันนี้มีกระบวนการบางอย่างที่ส่งผลให้ผลลัพธ์ของงานแลกมาด้วยต้นทุนที่มีจำนวนเติบโตขึ้นทะละเล็กทีละน้อย จนทำให้เมื่อถึงเวลาหนึ่งต้นทุนนี้ก็จะมหาศาลขึ้นส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าที่ไม่ได้อะไรเลย ...
520 ผู้เข้าชม
การนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่ (Reuse coding) เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ และน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น
579 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์