Lean Maintenance

Lean Maintenance

 

เพื่อให้ทำงานน้อยลงได้ผลงานมากกว่า และเป็นผลงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหลักของลูกค้าหรือผู้รับบริการมากที่สุด ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ เพื่อทดแทนเต็มที่ด้วยระบบใหม่ การออกแบบระบบหรือกลไกใหม่ การไม่ตั้งเป้าโดยใช้ข้อมูลปีที่ผ่านมา ให้คิดใหม่ทำใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

ผลที่ได้รับจากการ Lean

  • ประหยัดพลังงาน แรงงาน
  • ประหยัดทรัพยากร โดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการทำงาน
  • ลดการทำงานซ้ำซ้อน จัดลำดับงานไม่ถูกต้อง
  • ลดชั่วโมงเวลาทำงาน และในการตรวจสอบเร็วขึ้น
  • ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

 

Flow การทำงานจริงของแผนก Maintenance ที่ได้ผล ณ ปัจจุบัน

 

 

 

 1092
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์