สวัสดิการจากโปรซอฟท์

สวัสดิการจากโปรซอฟท์

เสื้อฟอร์มพนักงาน

 • พนักงาน สาขากรุงเทพได้รับเสื้อฟอร์มปีละ 5 ตัวและต้องใส่เสื้อฟอร์มมาทำงานทุกวันทำงาน
 • พนักงานต้องแต่งกายสุภาพมาทำงานพนักงานหญิงต้องสวมกระโปรงหรือกางเกงสีดำไม่มีลวดลายรูปแบบทั้งนี้ห้ามสวมกางเกง 3 ส่วนหรือ 4 ส่วน
 • ห้ามพนักงานทุกคนสวมรองเท้าแตะในเวลาทำงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • พนักงาน สาขาเชียงใหม่ ได้รับเสื่้อฟอร์มปีละ 4 ตัวและสำหรับพนักงานที่แจ้งความประสงค์รับเสื้อฟอร์มเต็มจำนวนต้องใส่เสื้อฟอร์มมาทำงานทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี

 

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • บริษัทฯจะจัดทำการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับพนักงานทุกคนผ่านบัตร K-maxซึ่งการชำระค่าธรรมเนียมจะตัดผ่านบัตรของพนักงาน โดยทางบริษัทฯ จะจ่ายคืนให้หลังจากการหักค่าธรรมเนียมทุกงวดการจ่ายเดือน มี.ค. ปีถัดไป หากพนักงานท่านใดไม่อยู่ในงวดการจ่ายนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมให้
 • สามารถส่งหลักฐานการถูกหักค่าธรรมเนียมได้ที่ hr@prosoft.co.th
 • สามารถดูรายละเอียดได้ที่

http://www.kasikornbank.com/TH/Personal/Debit/Pages/KMaxDebit.aspx

 

กองทุนเงินทดแทน

 •  พนักงานมีสิทธิรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน เมื่อพนักงานประสบอันตราย เจ็บป่วย   ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงานซึ่งใช้บังคับอยู่ ณ ปัจจุบัน

 

กองทุนประกันสังคม

 • บริษัท พนักงาน และรัฐบาล มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายละเท่าๆ กัน เพื่อเป็นหลักประกันให้พนักงานว่าจะได้รับการช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ในกรณีผู้ประกันตนประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน รวมถึงการ   คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และกรณีว่างงาน ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงานซึ่งใช้บังคับอยู่ ณ ปัจจุบัน

 

การตรวจสุขภาพพนักงาน

 • บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกปี เพื่อเป็น การดูแลรักษาสุขภาพพนักงานให้มีพลานามัยสมบูรณ์และไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับช่วงอายุ ของพนักงานแต่ละคน ทั้งนี้กำหนดการตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัทฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

 

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ประจำปี

 • บริษัทฯ จัดให้มีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานทุกระดับภายในองค์กร ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมในวันสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และแสดงถึงการให้ความสำคัญกับพนักงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมตามแต่นโยบายประจำปี อันขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ในปีนั้นๆ

 

เงินโบนัสประจำปี

 • นโยบายการจ่ายโบนัสในแต่ละปีพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท  และพิจารณาจากผลงานของหน่วยงานที่พนักงานสังกัดและผลงานของพนักงานแต่ละคนและพฤติกรรมการทำงานเป็นเกณฑ์การวัด

 

    บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานเป็นเงินเดือนตามลักษณะการจ้างงานซึ่งการกำหนดเงินเดือนเริ่มต้นบริษัทฯพิจารณาจากความรู้ความสามารถประสบการณ์และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเป็นสำคัญ

การจ่ายค่าจ้าง

 • พนักงานประจำ บริษัทฯ จะนำเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานเปิดบัญชีเงินฝาก โดยบริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินเดือนทุกสิ้นเดือน ดังนั้น  พนักงานใหม่จะต้องนำสำเนาสมุดบัญชี มายื่นกับฝ่ายบุคคลภายในวันที่20 ของเดือนที่เริ่มทำงานหากไม่ดำเนินการตามกำหนดพนักงานจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินสดสำหรับพนักงานที่ยื่นลาออกจะได้รับเงินเดือนงวดสุดท้ายเป็นเงินสด
 • ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการจ่ายขึ้นล่วงหน้าในวันทำการ

 

ค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด

การทำงานล่วงเวลา หมายถึง การทำงานเกินเวลาทำงานปกติประจำวันของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานปกติหรือเป็นวันหยุดก็ตาม

การทำงานในวันหยุด หมายถึง การทำงานในเวลาทำงานปกติในวันหยุด ได้แก่ วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี

 • พนักงานที่ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาและได้รับคำสั่งล่วงหน้าให้ทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดตามที่หัวหน้างานเห็นจำเป็น โดยทาง HR จะบันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดในระบบตามที่ได้รับแจ้ง และจะต้องบันทึกสแกนนิ้ว พร้อมกับได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานแล้วเท่านั้น จะได้รับค่าทำงานล่วงเวลาและหรือค่าทำงานในวันหยุด โดยคำนวณจ่ายตามชั่วโมงการทำงานจริง
 • หัวหน้างานจะต้องมีการวางแผนและได้รับการอนุมัติแผนการทำงานล่วงเวลาก่อนทุกครั้ง โดยหัวหน้างานเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจำนวนชั่วโมงการทางานล่วงเวลาของพนักงาน
 • อัตราค่าล่วงเวลา
 • 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง สำหรับการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ
 • 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง สำหรับการทำงานในเวลาปกติในวันหยุด
 • 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง สำหรับการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด

พนักงานระดับบริหารซึ่งมีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ สาหรับกรณีการจ้าง การลดค่าจ้าง การเลิกจ้าง หรือการให้บำเหน็จ ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและ ค่าทำงานในวันหยุด

 

 6051
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์