Lean management

 

 

 

What’s lean ??

 

เนื่องจากการทำงานในทุกวันนี้มีกระบวนการบางอย่างที่ส่งผลให้ผลลัพธ์ของงานแลกมาด้วยต้นทุนที่มีจำนวนเติบโตขึ้นทะละเล็กทีละน้อย จนทำให้เมื่อถึงเวลาหนึ่งต้นทุนนี้ก็จะมหาศาลขึ้นส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าที่ไม่ได้อะไรเลย ดังนั้นหากเราลดกระบวนการที่จะทำให้เกิดต้นทุนที่สูญเปล่าลงได้ ก็จะช่วยให้กระบวนการในการทำงานกระชับและมีช่องว่างเหลือเพื่อทำสิ่งอื่นที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

 

Why lean ??

 

ปัจจุบันทุกกระบวนการนั้นส่งผลต่อการเกิดต้นทุนมากมายซึ่ง ถ้าเราไม่หากระบวนมาลดการทำงานในส่วนนี้ลงเราก็ไม่สามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ออกมามีประสิทธิภาพได้ ยกตัวอย่าง การผลิตสินค้า 1 ชิ้น สู่ท้องตลาด กระบวนการตั้งแต่ ซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์  การขนส่ง หากอีก 10 ปี ข้างหน้า กระบวนการเหล่านี้ไม่ถูก lean จะทำให้สินค้าที่ออกไปสู่ท้องตลาดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทั้งๆ ที่ทุกกระบวนการยังคงเหมือนเดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากที่ผู้บริโภคจะสนใจในสินค้าที่มีทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นราคาที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหากเรา lean กระบวนการเหล่านี้ อาจจะส่งผลให้ต้นทุนหรือกระบวนการในการจัดการสินค้านั้นดียิ่งขึ้น

 

กระบวนการ lean ของทีมงาน

 

1. การเก็บข้อมูลของปัญหาต่างๆ ที่จะช่วยให้ไม่จำเป็นต้องมาหาสาเหตุใหม่ทุกครั้ง

 • จากเดิมที่ไม่มีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ทำให้คนที่รู้เรื่องคือคนที่เคยแก้ไขงานไปเท่านั้น ซึ่งหากมีการ
     แจ้งงานเดิมๆ เข้ามาอีกครั้ง ทำให้ต้องเสียเวลาในการค้นหาสาเหตุใหม่อีกครั้ง วิธีนี้จึงช่วยลดเวลาในการ
     จัดการงานที่มีปัญหาซ้ำๆ กันลงได้

 

2. การแก้ไขปัญหาบางอย่างที่หน้างานเพื่อลดการแจ้งงานเข้ามา

 • บางปัญหาสามารถที่จะแก้ไขหน้างานได้เลยโดยไม่ต้องรอการแจ้งงานเข้ามาเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน
     ของลูกค้า เพราะปัญหาบางอย่างอาจเคยมีการแก้ไขแล้วและแนวทางแก้ไขก็เป็นไปในทางเดียวกัน

 

3. การเก็บข้อมูลของ Query ต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุม

 • ในบางครั้งการหาสาเหตุบางอย่างก็ทำให้เกิดการสร้างบางสิ่งเพื่อมาช่วยลดระยะเวลาในการหาสาเหตุนั้น
     ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้การตรวจสอบในครั้งต่อๆ ไปง่ายมากยิ่งขึ้น

 

4. object งานต่างๆ ในแบบรูปภาพ

 • จากเมื่อก่อนที่มีการเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ของโปรแกรมกว่าจะรู้ว่า object นั้นมีรายละเอียดเบื้องต้นอย่างไรก็
     ต้องทำการเอา object นั้นไปเปิดในโปรแกรมอีกที ซึ่งการเก็บข้อมูลเป็นรูปภาพนั้นทำให้เห็นถึงข้อมูล
     object ทั้งหมดที่มีการแก้ไขรวมถึงรายละเอียดเบื้องต้นของ object ที่แก้ไขงานไปด้วยทำให้ง่ายต่อการ
     ค้นหาหรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ

 

ไม่ว่าจะขั้นตอนไหนหากเราสามารถ lean ได้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานนั้นๆ ดีขึ้นทั้งในเรื่องของ งาน เวลา การจัดการตนเอง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งนี้การ lean ยังมีอีกหลายแนวทางหรือหลายรูปแบบเราควรปรับหรือแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามไปด้วย

 

 

 

 

Credit : นายวรวรรณ ไชยธรรมมา

 520
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์