ประกาศพระราชกฤษฎีกา 'ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา'

ประกาศพระราชกฤษฎีกา 'ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา'

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 600) พ.ศ. 2559 ระบุลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคลธรรมดา


พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 600) พ.ศ. 2559

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา เป็นพระราชกฤษฎีกาลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา เนื้อหาสำคัญอยู่ที่มาตรา 3 ที่ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา คือ

1. เงินได้สุทธิไม่เกินหนึ่งแสนบาท ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละห้า

2. เงินได้สุทธิเฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกินสามแสนบาท ให้จัดเก็บในอัตราลดลง จากร้อยละสิบ ให้เหลือร้อยละห้า สําหรับเงินได้สุทธิส่วนที่เกินสามแสนบาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละสิบ

3.เงินได้สุทธิเฉพาะส่วนที่เกินห้าแสนบาท แต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ให้จัดเก็บในอัตราลดลงจากร้อยละยี่สิบให้เหลือร้อยละสิบห้า สําหรับเงินได้สุทธิส่วนที่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละยี่สิบ

4.เงินได้สุทธิเฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาท แต่ไม่เกินสองล้านบาท ให้จัดเก็บในอัตราลดลง จากร้อยละสามสิบ ให้เหลือร้อยละยี่สิบห้า สําหรับเงินได้สุทธิส่วนที่เกินสองล้านบาท แต่ไม่เกินสี่ล้านบาท ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละสามสิบ

5.เงินได้สุทธิส่วนที่เกินสี่ล้านบาท ให้จัดเก็บในอัตราลดลงจากร้อยละสามสิบเจ็ด ให้เหลือร้อยละสามสิบห้า

ขอบคุณบทความจาก : http://www.bangkokbiznews.com

 681
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์