การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี)

การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี)

การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

ใบขับขี่รถบดถนน

ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับขี่รถชนิดอื่น (ยื่นก่อนใบขับขี่หมดอายุ ไม่เกิน 3 เดือน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่

1) เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับขี่รถชนิดอื่นอยู่เดิมแล้ว

2) ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ

หลักฐานประกอบคำขอ

1) ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

2) บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา

ขั้นตอนการดำเนินการ

1) ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

- ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ

- ทดสอบสายตาทางลึก

- ทดสอบสายตาทางกว้าง

- ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)

3) อบรม 1 ชั่วโมง

4) ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ :  กรณีใบอนุญาตหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน

                กรณีใบอนุญาตหมดอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์

ขอบคุณบทความจาก : กรมการขนส่งทางบก

 832
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์