นโยบายด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ

นโยบายด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างประหยัด

บริษัทฯเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรภายในองค์กร เช่น อุปกรณ์การทำงานต่างๆ อย่างประหยัดจึงได้กำหนดมาตรการการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุดในทุกหน่วยงาน

การประหยัดพลังงานแบ่งเป็น

 • การประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างโดยใช้หลอดไฟแบบประหยัด ปิดไฟบางจุดที่ไม่จำเป็น ปิดไฟสำนักงานช่วงพักกลางวันและการจัดสำนักงานโดยใช้แสงธรรมชาติมากที่สุด
 • การประหยัดพลังงานในระบบแอร์ โดยหมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ในระบบแอร์ ลดจำนวนชั่วโมงการเปิดแอร์ เช่น เปิดช้าลงในตอนเช้าปิดเร็วขึ้นในตอนเลิกงานโดยไม่ให้กระทบต่อการทำงาน
 • การประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ระบบประหยัดพลังงานและขอความร่วมมือพนักงานปิดจอภาพถ้าไม่ใช้งานนานเกินกว่า 10 นาที
 • การใช้อุปกรณ์การทำงานต่างๆ อย่างประหยัด เช่น การใช้กระดาษซองจดหมายอุปกรณ์เครื่องเขียนอย่างคุ้มค่า รวมถึงการใช้โทรศัพท์ การใช้น้ำฯลฯ ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 • บริษัทฯติดตามผลการดำเนินการ โดยตรวจสอบตัวเลขค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทุกเดือน และเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 • ทั้งนี้บริษัทฯ ขอความร่วมมือพนักงานทุกระดับให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการประหยัดพลังงาน การใช้อุปกรณ์ต่างๆโดยขอให้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญตลอดเวลาที่พนักงานอยู่ในที่ทำงาน การมีจิตสำนึกเห็นความสำคัญและความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯจะทำให้โครงการประหยัดพลังงานและประหยัดการใช้อุปกรณ์ต่างๆของบริษัทฯสัมฤทธิ์ผล

ระเบียบการใช้Internet ในเวลาทำงาน

       เพื่อให้พนักงานมีสมาธิในการทำงานช่วงเวลา 8:30–12.00 น. และ 13.00–17.45 น. อนุญาตให้ใช้Internet เพื่อการศึกษาหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานที่ได้รับมอบหมายและใช้การสนทนาผ่าน SKYPE เพื่อการประสานงานภายในองค์กร, ลูกค้า, Supplier เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร

       หากพบว่าระหว่างเวลาทำงานที่ระบุข้างต้นพนักงานใช้ Internet และ SKYPE ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานรวมทั้งการใช้ Social Network ผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด (เช่น SmartPhone, Tablet, Notebook, Other Device) ถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

ข้อแนะนำในการบันทึกTime Sheet

 • กรณีที่สามารถระบุเลข Work แบบเจาะจงชิ้นงานควรเลือกWork ให้ตรงกับงานที่ทำเพราะจะช่วยให้สามารถนำข้อมูลWork ที่ระบุไว้มาใช้ในการติดตามสถานะโครงการได้และเมื่อนำไปใช้ในการสรุปผลงานจะช่วยให้เห็นชิ้นงานที่ทำได้ง่ายโดยไม่ต้องไปสรุปจากรายละเอียดที่บันทึกไว้ในแต่ละวัน
 • ควรบันทึกแบบวันต่อวันคือเพื่อช่วยปัญหาการลืมว่าเมื่อวานได้ทำอะไรบ้าง
 • ควรบันทึกตามสิ่งที่ได้ทำจริงไม่ควร Make เพราะหัวหน้ามีวิธีตรวจสอบจากผลงานที่ได้เทียบกับTime Sheet ที่เคยบันทึกไว้หรือเทียบกับTime Sheet ของทีมงานคนอื่นได้
 • ควรใส่เปอร์เซ็นต์ (%) ความคืบหน้าของงานเพื่อช่วยในการติดตามความคืบหน้าของงานถ้าไม่ติดปัญหาอะไร % ควรเพิ่มขึ้นทุกวันจนครบ100%  จึงถึงว่างานเสร็จ
 • กรณีงานที่ยังทำไม่เสร็จควรใส่สถานะงานสั้นๆหรือปัญหาที่ติดอยู่ไว้ในวงเล็บต่อท้ายในช่องรายละเอียดงานให้สะดวกกับการติดตามงานไว้ด้วย
 • กรณีระบุเลขWork เป็นงานอื่นเช่น GN-Other ควรใส่รายละเอียดของสิ่งที่ได้ทำไว้ด้วย

การเปลี่ยนแปลงหลักฐานของพนักงาน

       หากพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานข้อมูลประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ,นามสกุล,สถานภาพการสมรส,ที่อยู่ ต้องแจ้งฝ่ายบุคคลให้ทราบทุกครั้งพร้อมส่งสำเนาเอกสาร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์โดยตรงของพนักงานเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาษีและสวัสดิการที่จะได้รับจากบริษัทฯ

 1289
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์