นโยบายการบริหารงานบุคคลของบริษัท

นโยบายการบริหารงานบุคคลของบริษัท

นโยบายการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ (Human Resources Policy)

  1. บริษัทฯจัดให้มีสภาพการจ้างและการทำงานที่ดีโดยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
  2. บริษัทฯสรรหาว่าจ้างบุคคลเข้าทำงานโดยพิจารณาความเหมาะสมด้านความรู้ความสามารถประสบการณ์และความประพฤติ
  3. การปรับเงินเดือนประจำปีพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยมีเกณฑ์การวัดที่ยุติธรรมและจัดงบประมาณตามผลประกอบการของบริษัทฯและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
  4. บริษัทฯมีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานสูงขึ้นโดยจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆให้พนักงานเปิดโอกาสการเลื่อนตำแหน่งและให้ผลตอบแทนตามตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
  5. บริษัทฯยึดหลักความยุติธรรมในการปกครองบังคับบัญชาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

 

นิยามศัพท์

“บริษัทฯ”      หมายถึง        บริษัทโปรซอฟท์คอมเทคจำกัด         

“พนักงาน”     หมายถึง        บุคคลผู้ได้รับการจ้างให้ทำงานกับบริษัทฯโดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

“ผู้บังคับบัญชา”  หมายถึง     พนักงานที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งในด้านการปฏิบัติงาน

และการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบปฏิบัติซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปกำหนด

 5584
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์