นโยบายการจ้างงาน

นโยบายการจ้างงาน

     บริษัทฯจะพิจารณาความรู้ความสามารถในการทำงานเป็นหลักเมื่อมีตำแหน่งว่างบริษัทฯจะพิจารณาคัดเลือกหรือเลื่อนตำแหน่งพนักงานภายในบริษัทฯก่อนหากไม่มีผู้ที่เหมาะสมจึงจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอกและพนักงานใหม่ทุกคนต้องทำสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาค้ำประกันหรืออื่นๆตามที่บริษัทฯกำหนด

 

 ขั้นตอนการว่าจ้าง

 1. การรับสมัครฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ดำเนินการและพิจารณาร่วมกับฝ่ายต่างๆ ในการคัดเลือกพนักงานเข้าทางาน
 1. คุณสมบัติของพนักงาน
 • มีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ มีสุขภาพจิตปกติ ไม่ฟั่นเฟือน ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย โรคพิษสุรา เรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ
 • มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย
 • มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกเลิกจ้าง ไม่เคยถูกจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานประมาท ไม่เป็นบุคคลที่หลบหนีคดีอาญาหรือหลบที่คุมขัง และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย และต้องไม่เป็นผู้หรือเคยถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ เสมือนไร้ความสามารถหรือไร้ความสามารถ
 • พนักงานชายจะต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

ประเภทของพนักงาน บริษัทฯ แบ่งประเภทของพนักงานตามลักษณะการจ้างเป็น 3 ประเภท คือ

 1. พนักงานประจำ หมายถึง พนักงานที่บริษัทฯ จ้างและปฏิบัติงานเป็นประจำ ที่ผ่านการทดลองงานแล้ว
 1. พนักงานทดลองงาน หมายถึง พนักงานที่อยู่ในช่วงทดลองปฏิบัติงานโดย ปกติจะไม่ต่ำกว่า 90 วันและสูงสุดไม่เกิน 119 วัน บริษัทฯ มีสิทธิ์บอกเลิกจ้าง หรือขยายระยะเวลาทดลองงานได้ หากปรากฏว่าผลงาน ความประพฤติ ทัศนคติ หรือสุขภาพ ไม่เป็นที่น่าพอใจ
 1. พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ หมายถึง พนักงานที่บริษัทฯ ว่าจ้างไม่เป็นการ ประจำเพื่อทำงานอันมีลักษณะเป็นการชั่วคราว โดยมีกำหนดระยะเวลาจ้างไว้ แน่นอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 1. พนักงานสัญญาจ้างพิเศษรายเดือน หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานโดย ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน
 1. พนักงานสัญญาจ้างพิเศษรายวัน หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานโดย ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน

 

การทดลองงานและการบรรจุ

 1. พนักงานที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเข้าปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะกำหนดให้เป็น พนักงานทดลองงานตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้ แต่ไม่เกิน 119 วัน เมื่อครบกำหนด ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติและคุณสมบัติอื่นๆ มีความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจ พนักงานทดลองงานจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ และเริ่มนับอายุงานตั้งแต่วันแรกที่เข้าปฏิบัติงาน
 1. หากในระหว่างระยะเวลาทดลองงานที่ไม่เกิน 119 วัน ถ้าปรากฎว่าพนักงานทดลองงานมีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และคุณสมบัติอื่นๆ ไม่เหมาะสมในการที่จะบรรจุเป็นพนักงานประจำ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชย
 1. บริษัทฯ กำหนดช่วงการประเมินผลพนักงานทดลองงานทุกๆ เดือน
 1. บริษัทฯ มีสิทธิจะดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และการจัดการใดๆ ซึ่ง รวมถึงการว่าจ้างพนักงาน    การโยกย้ายพนักงาน การเลื่อนตำแหน่ง การพักงาน การเลิกจ้าง การลงโทษทางวินัย หรือการยุบ/แต่งตั้ง หน่วยงานใดๆ ได้ ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด
 4915
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์