ศูนย์ ฯ BTC ลงนาม MOU กับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาแห่งชาติ และ บริษัท โปรซอฟ คอมเทค จำกัด

ศูนย์ ฯ BTC ลงนาม MOU กับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาแห่งชาติ และ บริษัท โปรซอฟ คอมเทค จำกัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัด พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาระดับชาติ และบริษัท โปรซอฟ คอมเทค ซึ่งให้ความร่วมมือในด้านส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการและการวิจัย การจัดอบรมทางวิชาการ วิทยากรหลักสูตรอบรมต่างๆ รวมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทสงกานบัญชี เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้อง Event 1 โรงแรมดุสิตปริ้นเซสเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

 988
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์